štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Pozvánka na 36. zasadnutie MsZ v Galante

Pozvánka na 36. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Primátor mesta Galanta, Peter Paška, zvolávam 36. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. február  2018 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Interpelácie poslancov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018
 6. Žiadosť o prijatie kontokorentného úveru
 7. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Galante
 8. Návrh na zrušenie VZN mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN                      č.   47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN mesta Galanta č. 52/2010, VZN mesta Galanta č. 8/2012, VZN mesta Galanta č. 17/2013 a VZN mesta Galanta č. 22/2013
 9. Návrh na zaradenie pozemkov vo vlastníctve mesta do zoznamu prebytočného majetku
 10. Návrh na zmenu účelu využitia nebytového priestoru a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v správe spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o. – Námestie detí č. 1601/1
 11. Návrh podmienok na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor na ul. Vajanského 909 v Galante o podlahovej ploche 56,84m2 v správe spol. Bysprav s r.o. Galanta – nájomca SARA AL, spol. s r. o.
 12. Žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemkoch mesta v k. ú. Hody – Zoltán Ágh a manž. a Západoslovenská distribučná, a. s.
 13. Vyhodnotenie Vianočných trhov a Silvestra 2017
 14. Informatívna správa o príprave výstavby nájomných bytov
 15. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Galanta za rok 2017
 16. Informatívna správa o činnosti výborov mestských častí  za rok 2017
 17. Záznam z preverenia postupov uskutočnených v procese schválenia výberu lokality pre výstavbu nájomných bytov
 18. Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy
 19. Záver

zdroj: www.galanta.sk

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …