štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Poradenstvo / Právne poradenstvo / Byť platcom DPH? (s.r.o.)

Byť platcom DPH? (s.r.o.)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám alebo nemám byť dobrovoľným plátcom DPH (s.r.o.). Hlavným predmetom podnikania by malo byt poskytovanie IT služieb a len veľmi minoritne nákup hardvéru za účelom jeho predaja zákazníkovi.
Nie je mi úplne jasné, či tým, že by som bol plátcom DPH, by som získal na trhu nejakú „výhodu“ alebo je to v zásade jedno a mám riešiť plátcovstvo DPH až z titulu, keď naplním zákonné podmienky a plátcom sa budem musieť stať?

 

Dobrý deň,

Režim registrácie resp. statutu plátcu DPH alebo neplátcu DPH (zdaniteľná osoba) je v dvoch rovinách. Jedna rovina je, keď podnikateľský subjekt dosiahol za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Druhá rovina je v možnosti dobrovoľnej registrácie podnikateľského subjektu pre DPH. V ďalšom sa budeme zaoberať situáciou pri dobrovoľnej registrácii, na čo ste sa aj pýtali.

Pri zodpovedaní Vašej otázky je potrebné ozrejmiť Vaše ciele.

Prvotnou otázkou je, že akým podnikateľským subjektom budete poskytovať svoje služby. Ak budete mať obchodných partnerov, ktorí sú plátcami DPH, tak zrejme by od Vás požadovali, aby mohli odpočítať DPH z Vášho plnenia (dodávka tovaru či služby). Predpoklad odpočtu DPH na vstupe (pri nákupe) pre Vášho odberateľa ale je, aby dodávateľ (teda Vy) bol tiež plátcom DPH.

Ako ďalšie hľadisko pri zodpovedaní Vašej otázky môže byť zachovanie výšky nákupnej cena tovaru/služby pre Vášho odberateľa, teda zachovanie Vašej predajnej ceny a výška Vášho zisku. Predpokladajme pre jednoduchosť výkladu, že nemáte žiadne daňovo (daň z príjmu) odpočítateľné náklady a že dodávate službu vytvorenú vlastnou činnosťou bez existencie nákladov. Ako príklad, uvedieme štyri modelové situácie a budeme pracovať s predajnou cenou Vašej služby v hodnote 120 eur pri nulových obstarávacích nákladoch.

príklad č.1
Prípad, ak Vy (ako dodávateľ) nie ste plátcom DPH a Váš odberateľ je plátca DPH:
Predajná cena Vašej služby je 120 eur a nie ste oprávnený vystaviť daňový doklad (faktúru) s DPH, pretože nie ste plátca DPH. Váš odberateľ má oprávnenie zaúčtovať do nákladov sumu 120 eur, čo tvorí pre neho nákupnú cenu a nemôže z Vášho plnenia odpočítať DPH, pretože od Vás nedostal faktúru s rozpisom základu DPH a sumy DPH. Pre neho obstarávacia cena bude 120 eur.

Nákupná a aj nákladová cena pre Vášho odberateľa, ktorú môže zaúčtovať ako daňový výdavok, je 120 eur bez možnosti odpočtu DPH.

Váš zisk (pri nulových nákladoch) je 120 eur.

príklad č.2
Prípad, ak Vy (ako dodávateľ) ste plátca DPH a Váš odberateľ je tiež plátca DPH:
Vaša predajná cena s DPH je 120 eur, z tejto sumy základ pre DPH je 100 eur, čo je aj Váš výnos z predaja,  DPH 20% je 20 eur, čo musíte odviezť do štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového úradu. Váš odberateľ má oprávnenie na základe Vami vyhotovenej faktúry zaúčtovať do jeho nákladov sumu 100 eur, vykonať odpočet DPH vo výške 20 eur, kde nákupná cena, ktorá bude aj daňovým výdavkom, bude pre Vášho odberateľa 100 eur.

Nákupná a aj nákladová cena pre Vášho odberateľa, ktorú môže zaúčtovať ako daňový výdavok, je 100 eur.

Váš zisk (pri nulových nákladoch) je 100 eur.

príklad č.3
Prípad, ak Vy (ako dodávateľ) ste plátcom DPH a Váš odberateľ nie je plátca DPH:
Ak chcete zachovať nákupnú cenu 120 eur pre Vášho odberateľa (aby ste boli konkurencieschopný oproti ostatným dodávateľom) tak musíte vychádzať z Vašej celkovej fakturovanej ceny 120 eur. Táto suma vo Vašom prípade musí obsahovať už aj sumu DPH, ktorá bude 120 eur = 100 eur + 20 eur ( 20 % DPH).

Nákupná cena a aj nákladová cena pre Vášho odberateľa, ktorú môže zaúčtovať ako daňový výdavok, je 120 eur, pretože ako neplátca DPH nemá oprávnenie na odpočet DPH.
V tomto prípade Váš zisk bude znížený na 100 eur a týmto prídete o 20 eur zisku.

Nákupná a aj nákladová cena pre Vášho odberateľa, ktorú môže zaúčtovať ako daňový výdavok, je 120 eur

Váš zisk (pri nulových nákladoch) je 100 eur.

príklad č.4

Prípad, ak Vy (ako dodávateľ) ste neplátcom DPH a Váš odberateľ je tiež neplátca DPH:

Pri zachovaní predajnej ceny 120 eur predávate tovar alebo službu bez možnosti rozpisu DPH a Váš odberateľ nemá oprávnenie na odpočítanie DPH zo svojho nákupu.

Nákupná cena a aj nákladová cena pre Vášho odberateľa, ktorú môže zaúčtovať ako daňový výdavok, je 120 eur, pretože ako neplátca DPH nemá oprávnenie na odpočet DPH.

Váš zisk (pri nulových nákladoch) je 120 eur.

Ak zhrnieme jednotlivé prípady, tak platí:

príklad č.1
Vy nie ste plátcom DPH a Váš odberateľ je plátca DPH:
Nákupná cena pre Vášho odberateľa je 120 eur.

Váš zisk je 120 eur.

príklad č.2
Vy ste plátcom DPH a Váš odberateľ je plátca DPH:

Nákupná cena pre Vášho odberateľa je 100 eur.

Váš zisk je 100 eur.

príklad č.3

Vy ste plátcom DPH a Váš odberateľ nie je plátca DPH:

Nákupná cena pre Vášho odberateľa je 120 eur.
Váš zisk je 100 eur.

príklad č.4

Vy ste neplátcom DPH a Váš odberateľ je neplátcom DPH:

Nákupná cena pre Vášho odberateľa je 120 eur.
Váš zisk je 120 eur.

V prehľadnej tabuľke to vyzerá takto:

Váš zisk

Nákupná cena odberateľa

Príklad č.1 /Dodávateľ neplátca DPH/odberateľ plátca DPH

120 eur

120 eur

Príklad č.2 /Dodávateľ plátca DPH/odberateľ plátca DPH

100 eur

100 eur

Príklad č.3 / Dodávateľ plátca DPH/odberateľ neplátca DPH

100 eur

120 eur

Príklad č.4 / Dodávateľ neplátca DPH/odberateľ neplátca DPH

120 eur

120 eur

Ak vyhodnotíme výsledky tejto maličkej analýzy, tak nám vychádza nasledovné.

V prvom prípade, kedy ste neplátcom DPH a je plátcom DPH Váš odberateľ, Váš zisk je maximálny, teda 120 eur a nákupná cena 120 eur pre odberateľa bola zachovaná. Tento model je nevýhodný, pretože v porovnaní s druhým prípadom, pre Vášho odberateľa budete v cenovej nevýhode, oproti jeho iným dodávateľom, ktorí by boli plátcovia DPH a dodali by službu alebo tovar lacnejšie ako Vy, a to za 100 eur (príklad č.2).

V druhom prípade, keď Vy ste plátca DPH a je plátcom aj Váš odberateľ, Váš zisk je znížený o 20 eur oproti prvému prípadu. Na druhej strane máte cenovú a konkurenčnú výhodu oproti ostatným dodávateľom z hľadiska Vašej nižšej predajnej ceny, teda nižšej nákupnej ceny pre Vášho odberateľa. Tento model je výhodný pre Vás v tom prípade, ak poskytujete služby alebo dodávate tovar takým Vašim odberateľom, ktorí nie sú konečným spotrebiteľom, majú možnosť odpočtu DPH a Vašu dodávku použijú na svoj ďalší predaj alebo realizáciu.

V treťom prípade, keď Vy ste plátca DPH a je neplátcom Váš odberateľ, Váš zisk je znížený o 20 eur oproti prvému prípadu a nákupná cena pre Vášho odberateľa je 120 eur. Touto predajnou cenou v porovnaní s prvým prípadom, dochádza k zníženiu Vášho zisku, pri zachovaní predajnej ceny 120 eur. Tento model by sme považovali za najhoršiu kombináciu z uvedených príkladov.

Vo štvrtom prípade, keď Vy ste neplátca DPH a neplátcom je aj Váš odberateľ, Váš zisk je maximálny 120 eur, predajná cena 120 eur je zachovaná.  Najmarkantnejším príkladom situácie, keď odberateľ nemá možnosť odpočtu DPH, je predaj tovaru alebo služieb priamo obyvateľstvu. Pre Vás z toho plynie poznanie, že ak dodávate Vaše služby alebo tovar pre takýto okruh odberateľov, tak nemá zmysel, aby ste sa stali dobrovoľným plátcom DPH.

Na záver, pri zodpovedaní Vašej otázky je potrebné, aby ste si ozrejmili, že akému okruhu odberateľov budete dodávať Vaše služby či tovar a na základe určenia tohto cieľa alebo skutočnosti je možné následne rozhodnúť o Vašom statute, či byť dobrovoľným plátcom DPH alebo nie.

Pri rozhodovaní o Vašom statute, či byť dobrovoľným plátcom DPH alebo nie, sa môžu brať do úvahy ešte aj iné hľadiská, než ktoré sme tu uvádzali, takže Vaše konečné rozhodnutie môže byť ovplyvnené aj inými faktormi.

 

Arpád Barczi
advokát
e-mail: barczi@gngu.sk

Ak máte otázku aj Vy, neváhajte nám ju napísať sem (http://gngu.sk/vas-pravny-problem/) , alebo priamo p. advokátovi na barczi@gngu.sk.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za úplnosť a komplexnosť odpovede, pretože informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Skúste ešte

Podnikáme dve fyzické osoby v združení. Ako máme prejsť na spol.s r.o.?

Dobrý deň, Doteraz podnikáme ako dve fyzické osoby, na základe živnostenských oprávnení a to v združení …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.