piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pravidlá webu gngu.sk (Kódex)

Pravidlá webu gngu.sk (Kódex)

Pravidlá pri zverejňovaní článkov na gngu.sk (Kódex)

 • Základné princípy pravidiel zamedzujúcich:
  • príspevky/témy šíriace komerčnú reklamu, SPAM, odkazy na komerčné internetové stránky či šírenie nelegálneho obsahu, či vulgarizmy (mimo reklamy podujatí v meste GALANTA)
  • príspevky/témy obsahujúce rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť.
  • príspevky/témy obsahujúce urážky, ohováranie, provokácie
 • Osobné a politické vyjadrenia je možné publikovať len v sekcii Pýtajte sa kompetentných
  • Autor príspevku v sekcii Pýtajte sa kompetentných má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.
  • Autor nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. V prípade konfliktných tém musí autor poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie textu.
  • Ak autor uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinný uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového článku.
  • Autor nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu môže prevádzkovateľ text odstrániť.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo text okamžite vymazať/odstrániť aj v prípade závažného podozrenia o rozpore textu so zákonmi SR, a to až do okamihu , kým autor takéto podozrenie prevádzkovateľovi spoľahlivo nevyvráti a / alebo neposkytne prevádzkovateľovi dostatočné garancie pre opätovné povolenie textu.
  • Autor nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke.
  • Autor nesmie svojimi príspevkami vyvolávať verejné pohoršenie.
  • Autor nesmie zneužiť udalosti a výpovede, ktorých bol svedkom, pri zbieraní informácií nepoužíva nátlak a nezamlčiava informátorovi svoj autorský zámer. Nezverejní bez súhlasu autora časti osobnej korešpondencie.
  • Ak autor mení už uverejnené články, vždy musí v texte ponechať aj pôvodnú verziu a k nej doplniť opravu. Nesmie meniť texty tak, aby čitateľa uviedol v omyl o ich pôvodnom znení. Výnimkou sú opravy, ktoré nemajú vplyv na zmysel textu (napr. oprava preklepov, gramatických chýb), ktoré je možné vykonať aj bez zachovania pôvodnej verzie.