piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Pozvánka na 35. Mestské zastupiteľstvo v Galante

Pozvánka na 35. Mestské zastupiteľstvo v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Galanta, Peter Paška, z v o l á v a 35. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra  2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Interpelácie poslancov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh na VIII. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017
 6. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Galanta č. 109/2005 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení VZN mesta Galanta č. 23/2005 a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. …/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
 7. VZN č. ../2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2018
 8. Návrh VZN mesta Galanta č. ../2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Návrh VZN mesta Galanta č. ../2017 o podmienkach určovania a vyberania ostatných miestnych daní
 10. Návrh VZN mesta Galanta č. ../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta
 11. Návrh na schválenie projektu financovaného Ministerstvom životného prostredia SR zameraného na informačné aktivity v oblasti správneho triedenia odpadov s názvom „EkoSEPAR Galanta
 12. Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 2019-2020
 13. Žiadosť spoločnosti AVA-stav, s. r .o. o prenájom pozemku pod parkovacími miestami
 14. Návrh na prevod vlastníctva bytu na základe obchodnej verejnej súťaže
 15. Návrh podmienok na zníženie nájmu v nebytovom priestore na ul. Hviezdoslavova K11 v Galante v správe spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o. Galanta – podnájomca FORES s.r.o.
 16. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017
 17. Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2016
 18. Návrh poľských miest na nadviazanie spolupráce
 19. Návrh na zmenu názvu Denného centra „Nebojsa“
 20. Správa o výsledkoch kontroly ÚHK
 21. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polrok 2018
 22. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2018
 23. Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy
 24. Záver

zdroj: www.galanta.sk

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …