piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Samospráva / Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ v Galante

Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Primátor mesta Galanta, Peter Paška zvoláva 32. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra  2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Interpelácie poslancov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2017a návrh na V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2017
 6. Návrh VZN mesta Galanta č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN mesta Galanta č. 50/2009, č. 51/2010, č.4/2011, č. 14/2012, č. 26/2014 a č. 6/2015
 7. Vyhodnotenie XXXIII. ročníka Galantských trhov
 8. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – AVA-stav, s r. o.
 9. Žiadosti o zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo  vlastníctve mesta
  A/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta -Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici 29. augusta č. 8 v Galante
  B/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – ZYRY-Tem, s r. o.
  C/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – Pohoda  seniorov s r. o. a Západoslovenská distribučná, a. s.
  D/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – Modul  Line s r. o
  E/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta  –   Miroslav Sedláček
  F/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – Igor Farkaš
 10. Návrh na prevod správy majetku mesta do správy TsMG
 11. Návrh na schválenie projektových zámerov na rekonštrukciu telocviční základných škôl
 12. Organizačno-technické a finančné zabezpečenie Vianočných trhov a Silvestra 2017
 13. Informatívna správa o plnení Analýzy stavu a ochrany životného prostredia na území mesta Galanta pre roky 2014-2018
 14. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018
 15. Návrh na schválenie konateľa spoločnosti GALANDIA, spol. s r. o.
 16. Návrh na schválenie člena Dozornej rady spoločnosti GALANDIA, spol. s r. o.
 17. Správa o výsledku kontroly ÚHK
 18. Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ v Galante
 19. Pripomienky a podnety súvisiace s činnosťou samosprávy
 20. Záver

zdroj: www.galanta.sk

Skúste ešte

Galandii vypršal čas

Zdá sa že po víchrici, ktorá sa prehnala galantskými trhmi čaká mesto ďalšia pohroma. Dôvodom …